Informasjon om lynobservasjoner i Norge

Meteororlogisk Institutt overtar distribusjon av lyndata 1. januar 2016

This site is at the moment supportet only in norwegian

Statnett registrerer i dag lynaktivitet i Norge ved hjelp av et nettverk av lynsensorer. Sintef har fram til i dag stått for nasjonal distribusjon av data på vegne av Statnett. Meteorologisk Institutt har i sin tur kjøpt tilgang til lyndata av Sintef, men har ikke hatt tilgang til å distribuere disse observasjonen videre til sluttbrukere. Statnett er også tilknyttet et Europeisk lynsensornettverk kalt Euklid. Observasjoner i form av posisjonerte lyn er da tilgjengelig fra sør i Europa til havområdene utenfor Finnmarkskysten. Siden sommeren 2014 har Meteorologisk Institutt hatt en avtale med Sintef om distribusjon av lyndata for bruk på yr, Twitter, NRK og andre nettbaserte tjenester. Produktene har ikke vært automatisert og kun blitt produsert i forbindelse med enkelthendelser. Meteorologisk Institutt har i flere år jobbet for å gjøre lyndata tilgjengelig for alle, slik at de kan brukes til å sikring av liv og verdier.

Høsten 2015 inngikk Meteorologisk Institutt en avtale med Statnett om å overta distribusjonsansvaret av lyndata etter at Sintef har valgt å trekke seg ut. Meteorologisk Instituttet skal da distribuere data fritt til alle brukere i tråd med den åpne datapolitikken som praktiseres. En begrensning er at det bare er lov å distribuere lyn som beregnes å ha blitt observert i den norske økonomiske sektor. Meteorologisk Instituttet har også avklart med SMHI og FMI, om å distribuere lyndata på kart fra den svensk og finsk økonomisk sone. Fra 1 Januar 2017 vil Meteorologsk Institutt også overta drift og vedlikehold av sensornettverket. I det norske lynregistreringsnettet er det utplassert fjorten sensorer på fastlandet fra Agder til Finnmark. Disse har til oppgave å registrere utladninger som er karakteristisk for lyn i ulike former. For å få god dekkning i Nordsjøen og Skagerak er det også plassert en sensor i Danmark og en på Shetland. Alle registreringer av lynutladning blir samlet i Oslo hvor det blir gjort posisjonsberegninger, for hvert enkelt regsitrering. En lynobservasjon regnes som en posisjonert utladning som er registret av to eller flere sensorer. Nøyaktigheten på observasjonene er ca 200m, men ved redusert sensordekning vil kvaliteten på data bli dårligere og usikkerheten større. For spesielle henvendelser har Meteorologiske Institutt et fullstendig arkiv av lyndata tilbake til 2004. Arkivet er ikke åpnet for søk fra publikum, men kan legges til grunn for ulike typer produkter som utvikles for offentlig bruk i tråd med Instituttets åpne datapolitikk. Data vil gjøres tilgjengelig via nettportaler hvor andre værobservasjoner er tilgjengelig for sluttbrukere.

Distribusjon av individuelle lyn i tekstformat

Lynobservasjoner distribueres i et asci dataformat som kalles UALF. Hvert enkelt lyn beskrives i dette formatet ved ulike parametre som vist i de to bildene under. ( Format beskrivelse kommer seinere ). Nøyaktigheten for en observasjon er avhengig antallet sensorer som registrerer utladningen (No sens) og en ellipse rundt posisjonen (Major og Minor). Redusert kvalitet gir en større og mindre sirkulær ellipse. Systemet som brukes i dag har mulighet til å skille mellom positive og negative lyn mot bakken, samt lyn innad i skyer. Observasjonen merket med rødt i listen er gjenngitt på kartet under.

Sanntidsvisning av lyn

Brukerne som har behov for en sanntidsvisning av lyndata på et selvdefinert kartutsnitt kan burke nettjeneren obs-view.met.no, som viser lynobservasjoner innenfor den norske økonomiske sonen bare sekunder etter at de er registrert. Tjenereren har et enkelt grensesnitt for å ha en best mulig oppetid. Det vil ikke være noen arkivløsning utover å vise alle lyn for gitte tidsrom som skal hentes fra api.met.no. Eksempelvis siste døgn, uke eller måned.

Tabellen til venstre i skjermbildet viser fargekoden for lynaktivitet siste minutter. Hver farge viser minste verdi i intervalet. 0 min vil derfor vise lyn innenfor siste 10 minutter. Når et lyn registreres vil et utvidet symbo vises før det trekker seg sammen til et normalt symbol.

Mangler i denne versjonen (2016-01-01):

-Skille mellom bakke til sky lyn og sky til sky lyn. Ulike symboler skulle være gitt for hver type
-Antall lyn i hvert intervel. Gjenspeiler lynaktiviten.
-Lasting av historiske lyn fra flatfiler hentet på api el.
-Valg av kartutsnitt etter brukerens behov

Grafiske produkter med lyn i nær sann tid

Data gjøres tilgjengelig på ulike formater og plattformer for at flest mulig brukere skal kunne nytegjøre seg av datene. Alle observasjonser og produkter vil gjøres tilgjengelig via et data feks. api.met.no. For brukere som utelukkende har behov for visualisering av lyndata, vil det utarbeides ulike grafiske kartprodukter, med nær sanntidsvisning av kombinasjonsprodukter med aggregerte lynobservasjoner. Et eksempel kan være kombinasjonen av radar og lyn som du kan se på bildet som følger teksten og som allerede er tilgjengelig på yr.no. Disse produktene vil ha predefinerte utsnitt og tidsperioder.

Informasjon om Met Norway sin åpne datapolitikk og rettigheter kan du finne (her)